Bibliografie

Noot vooraf: Onderstaande gegevens zijn zo volledig mogelijk weergegeven. Desondanks zijn er verschillende kleinere hiaten. Deze maken het vinden van de betreffende boeken, artikelen en interviews echter niet onmogelijk. Voorts kan de notitiewijze hier en daar inconsequenties vertonen, ondanks nagestreefde consistentie. Tenslotte: er is geen chronologie nagestreefd binnen de afzonderlijke jaren van uitgave.

Voorlopig afgesloten op 22 augustus 2006

Zie ook de bibliografie van Bert ter Schegget in het archief van het HDC

1954

54/1 ‘Evanston 1954, tentoonstelling te Amsterdam’. In: Gemeenschap der kerken 8e jrg. (1954) nr. 9, 4-6.

54/2 ‘Advent’. In: A.M.J.V. en F.A.M.O.S. berichten 29e jrg. (1954) nr. 6, 1.

 

1957

57/1 ‘Wordt niet wereldgelijkvormig’. In: Hervormd Nederland 13e jrg. (1957) nr.7, 7.

57/2 [Boekbespreking] In: In de Waagschaal 13e jrg. (1957) nr.4, 62.

[A.J. Rasker, De vrouw in het kerkelijk ambt. Wageningen: Veenman, 1957]

57/3 ‘Kunstmatige inseminatie bij dieren’. In: In de Waagschaal 13e jrg. (1957) nr.7, 106-108.

57/4 ‘Facultatief recht’. In: Het orgaan van de bond van Nederlandse predikanten 34e jrg. (1957), 5- 6.

 

1958

58/1 ‘Over Christus en Israel I: Theologoumena van Franz Werfel’.

In: In de Waagschaal 13e jrg. (1958) nr. 27, 411 -414.

58/2 ‘Over Christus en Israel II: Theologoumena van Franz Werfel’.

In: In de Waagschaal 13e jrg. (1958) nr. 30, 469 – 470.

58/3 ‘Antwoord aan Spijkerboer’. In: In de Waagschaal 13e jrg. (1958) nr. 31, 484-485.

58/4 ‘Betekenis van het leervicariaat’. In: Hervormd Nederland 14e jrg. (1958) nr. 26,4.

58/5 ‘Overdening over Ez. 37: 4 en 5’. In: Maandelijks mededelingen van de Nederlandse Hervormde Vereniging tot Evangelisatie te Maarssen .. .jrg. (1958) febr., 1-2.

58/6 ‘Kritische twijfelaar, overdenking over Joh. 20: 19-29’. In: Maandelijks mededelingen van de Nederlandse Hervormde Vereniging tot Evangelisatie te Maarssen .. .jrg. (1958) april, 1.

58/7 ‘Gods ruil’. In: Maandelijkse mededelingen van de Nederlandse Hervormde Vereniging tot Evangelisatie te Maarssen …jrg. (1958) mei, 1.

58/8 ‘Het lijden aan de komende vreugde, overdenking over Hand. 2:17 en 18’. In: Maandelijkse mededelingen van de Nederlandse Hervormde Vereniging tot Evangelisatie te Maarssen …jrg. (1958) juni, 1-2.

 

1959

59/1 [Boekbespreking] In: Eenheid in Verscheidenheid. Kerkblad van de verenigde protestantse gemeenten van Curaçao 12e jrg. (1959) nr. 9,11

[W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles. Amsterdam: Van Oorschot, 1958]

59/2 ‘Kerk en Oecumene’. In: Eenheid in Verscheidenheid. Kerkblad van de verenigde protestantse gemeenten van Curaçao 12e jrg. (1959) nr. 11, 6-8.

59/3 [Boekbespreking] In: Eenheid in verscheidenheid. Kerkblad van de verenigde protestantse gemeenten van Curaçao 12e jrg. (1959) nr. 11, 7.

[Leo Vroman, Snippers. Amsterdam: Querido, 1976]

 

1960

60/1 [Boekbespreking] In: Eenheid in Verscheidenheid. Kerkblad van de verenigde protestantse gemeenten van Curaçao 12e jrg. (1960) nr.7, 5.

[Leon Feuchtwanger, Jephta und seine Tochter. Hamburg: Rowohlt, 1957]

 

1961

61/1 Schegget, G.H. ter en E.E. Stern, ‘Over de verzoening I’. In: In de Waagschaal 16e jrg. (1961) nr.19, 368-371.

61/2 Schegget, G.H. ter en E.E. Stern, ‘Over de verzoening II’. In: In de Waagschaal 16e jrg. (1961) nr.20, 387-390.

61/3 ‘Een kerkenunie in oprichting.’ In: Eenheid in Verscheidenheid. Kerkblad van de verenigde protestantse gemeenten van Curaçao 14e jrg. (1961) nr. 9, 2.

 

1962

62/1 ‘Een kerkenunie in oprichting’. In: Eenheid in Verscheidenheid. Kerkblad van de verenigde protestantse gemeenten van Curaçao 14e jrg. (1962) nr.9. [pagina’s niet achterhaald]

1963

63/1 ‘Zakelijke erkenning van een staatsmacht: aantekeningen bij Romeinen XIII’. In: In de Waagschaal 18e jrg. (1963) nr.15, 284-286.

 

1964

64/1 ‘De toorn van JHWH. I’. In: In de Waagschaal 19e jrg. (1964) nr.24, 473, 475-477.

64/2 ‘De toorn van JHWH. II’. In: In de Waagschaal 19e jrg. (1964) nr.25, 496-499.

 

1965

65/1 ‘Principes of mensen’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1965) nr.3, 51-53.

 

1966

66/1 ‘Geen opzichtigheid’. In: Zoals er gezegd is over de bergrede. Goudoever, J. van e.a. (red.), Hilversum/Antwerpen: De Haan/Standaardboekhandel (Phoenix Bijbelpockets 21), 1966, 42-49.

66/2 ‘De notie van de persoonlijke God in de theologie: een kritische felicitatie van “Wending” bij haar vierde lustrum’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1966) nr.9, 180-181.

66/3 ‘Gethsemané en gevangenneming. Mat.26:26-58′.

In: Kind en Zondag 34e jrg. (1966) nr.3, 104-105.

Jezus door Petrus verloochend. Mat.26:57-75’. In: idem, 110-111.

‘De veroordeling. Mat.27:11-32’. In: idem, 115-116.

‘Goede vrijdag. Mat.27:33-66’. In: idem, 121-122.

‘Paasfeest. Mat.28:1-15’. In: idem, 124-125.

66/4 ‘De prediking van het gegevene (lof der KD)’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1966) nr.16, 313-316.

66/5 ‘Belijdenis van Petrus. Mat.16:13-20’. In: Kind en Zondag 34e jrg. (1966) nr.5, 179.

‘Hemelvaart. Hand.1:1-11’. In: idem, 183-184.

‘Cornelius. Hand.10:1-48’. In: idem, 197-198.

‘De bevrijding van Petrus. Hand.12:1-9’. In: idem, 202-203.

66/6 ‘Paulus naar Rome. Hand.27 en 28’.

In: Kind en Zondag 34e jrg. (1966) nr.6, 233-234.

66/7 ‘Leven met de techniek: een ethische oriëntatie’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1966) nr.19, 378-382.

66/8 ‘Daniël. Dan.1 en 6’. In: Kind en Zondag 34e jrg. (1966) nr.7/8, 270.

‘Esther. Esther’. In: idem, 275-276.

‘Het dochtertje van Jaïrus. Mat.9:18-26’. In: idem, 289-290.

‘Het koninklijke bruiloftsmaal. Mat.22:1-14’. In: idem, 293-294.

66/9 ‘Een joodse stem over Jezus’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1966) nr.24, 467-468.

[Boekbespreking: M. Buber, Twee wijzen van geloven. Den Haag: Servire (Servire Luxe Pockets 74), 1962]

66/10 ‘Elia op de Karmel. 1 Kon.18:1-40’. In: Kind en Zondag 34e jrg. (1966) nr.9, 323.

‘Elia’s tocht naar de Horeb. 1 Kon.19:1-21′. In: idem, 338.

‘De genezing van Naäman. 2 Kon.5:1-27’. In: idem, 348-349.

66/11 ‘Naar universeel recht’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1966) nr.25, 487-489.

66/12 ‘Profetie: proeve van echtheid’. In: In de Waagschaal 21e jrg. (1966) nr.26, 512-514.

66/13 ‘Elisa tijdens het beleg van Samaria. 2 Kon.6:24-7:20’.

In: Kind en Zondag 34e jrg. (1966) nr.10, 364.

‘Joas herstelt de tempel. 2 Kon.12:1-16’. In: idem, 372.

‘Het lied van de wijngaard. Jes.5:1-7’. In: idem, 380.

66/14 ‘Jona op de vlucht. Jona 1 en 2’. In: Kind en zondag 34e jrg. (1966) nr. 11, 404.

66/15 ‘Exorcisten gevraagd (Marc.1:21-29)’. In: In de Waagschaal 22e jrg. (1966) nr.3, 49-51.

66/16 ‘Israël en de oecumene’. In: Wending 21e jrg. (1966) nr.9, 578-587.

 

1967

67/1 ‘Het enige verlangen van een slachtoffer: verslag van een gefingeerd gesprek tussen de wetgeleerde, die Jezus tot de gelijkenis uit Lucas 10:25vv. inspireerde en de joodse man zonder naam, die in dit verhaal aan de rovers ten offer valt’. In: Zoals er gezegd is over gelijkenissen en genezingen. Goudoever, J. van e.a. (red.), Hilversum/Antwerpen:

De Haan/Standaardboekhandel (Phoenix bijbelpockets 22), 1967, 55-59.

67/2 ‘De twee zonen: Lucas 15:11-32’. In: Zoals er gezegd is over gelijkenissen en genezingen. Goudoever, J. van e.a. (red.), Hilversum/Antwerpen:

De Haan/Standaardboekhandel (Phoenix bijbelpockets 22), 1967, 60-64.

67/3 ‘Het uitverkoren volk: wat zegt de bijbel over de verkiezing van Israël?’ In: Ontmoeting tussen joden en christenen. Nijkerk: Callenbach (Rotonde-Reeks), z.j. [1967], 24-30.

67/4 ‘Het dochtertje van Jaïrus. Marc.5:21-43’. In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.1, 24-25.

‘De profeet in zijn vaderstad. Marc.6:1-6’. In: idem, 28.

67/5 ‘De zalving te Bethanië. Marc.14:1-11’. In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.2, 56.

‘De voorbereiding van de Paasmaaltijd en de instelling van het Avondmaal. Marc.14:12-25’.

In: idem, 60-61

67/6 ‘De opstanding. Marc.16:1-20’. In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.3, 88.

‘De uitzending van de apostelen en de wonderbare spijziging. Marc.6:6-13 en 30-44’.

In: idem, 92-93.

67/7 ‘Adhesie aan de Naam: over de hermeneutiek in K.H. Miskottes’ Als de goden zwijgen’.

In: Vox Theologica 37e jrg. (1967) nr.2, 87-93.

67/8 ‘De gelijkenis van de ponden. Luc.19:11-27’.

In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.4, 116-117.

‘Lazarus en de rijke. Luc.16:19-31’. In: idem, 120.

67/9 ‘De genezing van een verlamde. Hand.3:1-4:31’. In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.5, 156.

‘Paulus te Athene. Hand.17:15-34’. In: idem, 169.

67/10 ‘Zending of gesprek: over de verhouding tot Israël’.

In: In de Waagschaal 22e jrg. (1967) nr.18, 355-357.

67/11 ‘God betere Berlijn, de Senaat kan het niet’. In: De Groene Amsterdammer 91e jrg. (1967) nr.24, 2.

67/12 ‘Israël en zijn vrienden: achtergronden van een konflikt’.

In: In de Waagschaal 22e jrg. (1967) nr.20, 394-396.

67/13 ‘De barmhartige Samaritaan. Luc.10:25-37’. In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.7/8, 227-228.

‘De verloren zoon. Luc.15:11-32’. In: idem, 231.

‘Zacheüs. Luc.19:1-10’. In: idem, 235.

‘De tien melaatsen. Luc.17:11-19’. In: idem, 239.

67/14 [Boekbespreking] In: In de Waagschaal 22e jrg. (1967) nr.22, 436-437.

[Th.J.M. Naastepad, Het geheim van Rachel. Antwerpen/Haarlem: Patmos/Holland, 1965]

67/15 ‘Indrukwekkende bidstond voor Israël in Berlijn’. In: In de Waagschaal 22e jrg. (1967) nr.22, 437-438.

67/16 ‘Het ethos van het neotechnicum’. In: In de Waagschaal 22e jrg. (1967) nr.23, 462-464.

[Boekbespreking: F. Boerwinkel, Inclusief denken: een andere tijd vraagt een ander denken.

Hilversum/Antwerpen: Paul Brand, 1966]

67/17 ‘De binding van Izaäk. Gen.22:1-19’.

In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.9, 294.

67/18 ‘Izaäks huwelijk met Rebecca. Gen.24:1-67’. In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.10, 326.

‘Ezau en Jacob. Gen.25:19-34’. In: idem, 332-333.

‘Jacob steelt de vaderlijke zegen van Esau. Gen.26:34-28:9’. In: idem, 338-339.

‘Jacobs droom te Bethel. Gen.28:10-23’. In: idem, 334-335.

67/19 [Boekbespreking] ‘Methode de Kadt’. In: In de Waagschaal 23e jrg. (1967) nr.1, 14-15.

[Boekbespreking: J. de Kadt, Methode Israël: aanschouwelijk onderwijs in de wereldpolitiek, Amsterdam: Van Oorschot, 1967]

67/20 ‘Anthropologia gloriae: Versuch einer Antwort auf Hendrik van Oyense Bedenken gegen KD III/2’. In: Zeitschrift für evangelische Ethik 11e jrg. (1967) nr.6, 359-373.

67/21 ‘Israël indien ik u vergeet I’. Referaat gehouden op de honderd en eerste jaarvergadering ‘Congres 101’ van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging.

In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.11, 361-363.

‘Jozef in Egypte. Gen.37 en 39. In: idem, 391-392.

‘De dromen van schenker, bakker en farao. Gen.40 en 41’. In: idem, 396-397.

67/22 ‘Israël indien ik u vergeet II’. Referaat gehouden op de honderd en eerste jaarvergadering ‘Congres 101’ van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging.

In: Kind en Zondag 35e jrg. (1967) nr.12, 409-411.

‘Jozef ontmoet zijn broers. Gen.42:1-47:12’. In: idem, 424.

67/23 ‘De prediking van het gegevene. Lof op de K.D.’ In: Karl Barth , studiemap van de NCSV, 1967.

 

1968

68/1 ‘Het ongewenste kind van moeder Europa: een paar opmerkingen inzake een theologie van de revolutie’. In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.7, 137-139.

68/2 ‘De doop met de heilige Geest: over KD IV/4 (I)’.

In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.9, 168-170.

68/3 ‘Op grond waarvan mag de gemeente dopen?: over KD IV/4 (II)’.

In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.10, 204-205.

68/4 ‘Antwoord aan Berkhof (inzake Israël)’. In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.11, 220-222.

68/5 ‘De belofte van de waterdoop: over KD IV/4 (III)’.

In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.11, 223-225.

68/6 ‘Lof van de waterdoop: over KD IV/4 (IV)’. In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.12, 232-243.

68/7 ‘Doop van mondigen: over de KD IV/4 (V)’. In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr. 259-261.

68/8 ‘Over de doop van mondige mensen’. In: De Bazuin 51e jrg. (1968) nr.30, 2-3.

68/9 ‘De vredesopdracht der christelijke gemeente’. In: In de Waagschaal 23e jrg. (1968) nr.15, 35-38.

68/10 ‘De strijd tegen het facisme’. In: Immes (1968) nr. 4, 8-15.

68/11 ‘Theologie en revolutie’. In: Wijsgerig Perspectief 9e jrg. (1968) nr.1, 29-55.

68/12 ‘Revolutie in het geding’. In: Blauwdruk 9e jrg. (1968) nr.49, 25-31.

68/13 ‘In memoriam Karl Barth’. In: Het Vrije volk 11 december 1968.

68/14 ‘Theology and Revolution’. In: Student Power Zeist: Woudschoten 1968 IV.2.a. 1t/m 4

68/15 ‘Ook dit zegt Pasen: Mens, durf te hopen’. In: Open Deur Onderweg ….e jrg. (1968), 6-8.

68/16 ‘Historische keus vóór kinderdoop is een ramp’. In: Gemeente toerusting 24e jrg. (1968), nr. 7, 6-8.

 

1969

69/1 Démasqué der harmonie: Herbert Marcuse, utopisch-analytikus van de hoogindustriële maatschappij. Driebergen: Academie de Horst (Reeks Academie de Horst 1), 1969, 56p.

69/2 ‘In memoriam Karl Barth’. In: In de Waagschaal 24e jrg. (1969) nr.10, 199.

69/3 ‘Moraal en ethiek’.

In: Nederlands Tijdschrift voor medische studenten 15e jrg. (1969) nr.4, 114-116.

69/4 ‘Fantasie en protest’. In: Over en Weer (1969) nr.2, 4-5.

69/5 ‘Kritiek der democratisering’. In: Clubhuiswerk 21e jrg. (1969) nr.4, 29-35.

69/6 ‘Appellabel gezag’. In: In de Waagschaal 25e jrg. (1969) nr.4, 65-66.

69/7 ‘Futurum en advent’. In: PCBO blad: orgaan van de Protestants Christelijke Bond voor onderwijzend personeel 15e jrg. (1969) nr.44, 1451-1452. [ook in: In de Waagschaal, zie 69/9]

69/8 ‘Het recht van verzet. (Rom. 13)’. In: In de Waagschaal 25e jrg. (1969) nr.5, 86-87.

69/9 ‘Futurum en advent’. In: In de Waagschaal 25e jrg. (1969) nr.6, 110-111.

[ook in: PCBO blad: orgaan van de Protestants Christelijke Bond

voor onderwijzend personeel, zie 69/7]

69/10 ‘Leven met de techniek, een ethische oriëntatie’. In: Verandering en Verantwoordelijkheid. Doorn 1969, 51-64.

69/11 ‘Inleiding op de theologie van Karl Barth’. In: Toerustingsles nr 39, nr40 en nr 41 Centrale voor Vormingswerk vanwege de Ned. Herv. Kerk 1969

 

1970

70/1 Het beroep op de stad der toekomst: praktisch-dogmatische studie van de revolutie. Haarlem:

De Erven F. Bohn, 1970, 222p.

[Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam (…) op vrijdag 1 mei 1970 (…)]

70/2 Het beroep op de stad der toekomst: ethiek van de revolutie. Haarlem:

De Erven F. Bohn, 1970, 222p.[Handelseditie academisch proefschrift.

Met een inleiding van dr K.H. Miskotte ‘De derde dimensie’, IX-XIV]

70/3 ‘Kritiek der democratisering’. In: In de Waagschaal 25e jrg. (1970) nr.8, 160-163.

70/4 ‘Marcuse en de praxis’. In: In de Waagschaal 25e jrg. (1970) nr.11, 220-222.

70/5 ‘Diaconia en oppositie: golf van onbehagen en onrust.’ In: Diaconia 37e jrg. (1970) nr.4, 125-134.

70/6 ‘Een slechte dienst aan Israël: een paar opmerkingen over het Israëlrapport van de Synode’.

In: In de Waagschaal 25e jrg. (1970) nr.14, 273-275.

70/7 ‘De finaliteit der demokratisering’. In: Kosmosschrift (1970) nr.6, 30-31.

70/8 Roon, R.G., R. Rotscheid-van Bemmel en G.H. ter Schegget, ‘Vormingswerk, mensbeschouwing, maatschappijvisie’. In: Blauwdruk (1970) nr.54, 30-34.

70/9 ‘Naschrift’. In: In de Waagschaal 25e jrg. (1970) nr.25, 487-489.

[n.a.v. S. Rozemond, ‘Het probleem van het geweld’.

In: In de Waagschaal 25e jrg. (1970) nr.25, 486-487]

70/10 ‘Ernst Bloch: filosoof van de hoop’. In: Voorlopig 2e jrg. (1970) nr.12, 384-388.

70/11 ‘Agogische ethiek’. In: Verdanda 3e jrg. (1970) nr.4, 8-9.

70/12 ‘Menselijk geluk, menselijke waardigheid: utopie bij Ernst Bloch’.

In: De Groene Amsterdammer 94e jrg. (1970) nr.52, 15.

70/13 ‘Kritische gemeente; hoe verder?’ In: Van Utrecht naar huis….? Septuagintgroep (red.), Amersfoort: Archief van de kerken, 1970, 51-53.

70/14 ‘Het probleem van het geweld’. In: In de Waagschaal. 25e jrg. (1970), nr. 25, 486-489.

[co-auteur S. Rozemond]

70/15 ‘Agogische ethiek’. In: Verdanda 3e jrg. (1970) nr. 4, 8-9.

 

1971

71/1 Partijgangers der armen: avantgarde van Gods revolutie. Baarn: Het Wereldvenster, 1971, 111p.

[De praxis van de Tsedeka, 9-16; Futurologie is ‘in’, 17-20; Partijgangers der armen, 21-33; Avantgarde van Gods revolutie, 34-43; Twee maal Twee zal vier zijn, 44-51; Leven zonder Goden, 52-68; Op zoek naar de komende stad, 69-85; Religie pijnstillend middel, 86-101;

Kritiek der God-menskunde, 102-111]

71/2 Eerste Kerstdag. Luc.2:1 en 6

Eerste Paasdag. 1 Kor.15:25 en 26

Eerste Pinksterdag. Hand.2:4b en 8

In: Postille 23 (1971-1972). Werkgroep Kerk en Prediking (red.),

‘s-Gravenhage: Boekencentrum, 1971, 34-36, 85-87, 106-109.

71/3 ‘Ostpolitik, theologie en de derde wereld’. In: De Groene Amsterdammer 95e jrg. (1971) nr.9, 3.

71/4 ‘Agogiek’. In: Over en Weer (1971) nr.1, 19.

71/5 ‘Politiek, een kunst’. In: Schrift (1971) nr.14, 76-79.

71/6 ‘Nixon op de stoel van de rechter’. In: De Groene Amsterdammer 95e jrg. (1971) nr.16, 3.

71/7 ‘F. Boerwinkel – irregulier theoloog’. In: Over en Weer (1971) nr.2, 17-22.

71/8 ‘Verlaat in memoriam’. In: Voorlopig 3e jrg. (1971) nr.6, 203-205.

71/9 ‘Revolutie en zachtmoedigheid’. In: Cahiers voor vredesvraagstukken (1971) nr.9, 3-6.[Uitgave IKV Voorburg]

71/10 ‘Nooit geloven in de slechtheid van de mensen’. In: Voorlopig 3e jrg. (1971) nr.10, 34-38.

71/11 ‘Anarchisme ja of nee’. In: Voorlopig 3e jrg. (1971) nr.11, 349-353.

71/12 ‘De prediking van het gegevene. Lof der KD’. In: Wat het zwaarst weegt. Artikelen uit In de Waagschaal 1945-1970. Baarn: Ten Have 1971, 117-122.

71/13 ‘Hoop zegt: het is genoeg. Koinonia, over Herman Wiersinga’. In: Koinonia, … jrg. (1971), nr…, 4-8.

71/14 ‘Vrijheid en liefde in verband met Pinksteren’. In: PCBO blad: orgaan van de Protestants Christelijke Bond voor onderwijzend personeel 17e jrg. (1971) nr. 21, 741-742.

 

1972

72/1 Het geheim van de mens… . Baarn: Wereldvenster, 1972, 146p.

[Het geheim van de mens, 9-30; Jezus revolutionair?, 31-54; Zachtmoedigheid/voorwaarde voor revolutie, 55-75; Tot vrijheid geschapen, 76-86; Tweeërlei anarchisme, 87-108; Denken met Ernst Bloch, 109-130; Politiek en Politikus, 131-144]

72/2 De subversieve memoria Christi: waarover te denken valt als de Marxse religiekritiek een serieuse zaak wordt voor theologie en gemeente, Zeist: NCSC Woudschoten (Eltheto 39), 1972, 25p.

72/3 ‘Dode en levende werken. Hebr.9:14’.

In: Smelik, E.L., Achterstallige Postille. Nijkerk: Callenbach, 1972, 72-74.

72/4 ‘Marcuse als criticus en utopist: inleiding’. In: Nicolas, A., Herbert Marcuse. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (Aula-boeken 472), 1972, 7-26.

72/5 ‘Is een andere aanpak van het welzijnswerk toegestaan?: minister Van Veen ziet spoken op

De Horst’. In: De Groene Amsterdammer 96e jrg. (1972) nr.5, 9.

72/6 ‘De Messias en de relatieve utopie’. In: Theologie en Praktijk 32e jrg. (1972) nr.2, 78-97.

72/7 ‘Zuigelingendoop kweekt onmondige mensen’. In: Voorlopig 4e jrg. (1972) nr.7/8, 230-233.

72/8 ‘De kerk mag geen muurbloem zijn: het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken in Utrecht bijeen’. In: De Groene Amsterdammer 96e jrg. (1972) nr.36, 5.

72/9 ‘Christus, rustverstoorder in onze dagen’. In: Hervormd Nederland 28e jrg. (1972) nr.51, 9.

72/10 ‘Partijgangers der armen’. In: Informatiemap over het thema evolutietendenzen in en vormgeving van de moderne maatschappij. T.g.v. 5e lustrum V.G.S. A. (Vereniging van Gereformeerde Studenten te Amsterdam). Amsterdam, 1972, 8-13.

 

1973

73/1 Klassenstrijd en staking: een theologische motivering.

Baarn: Bosch en Keuning (Oecumene 5e jrg. nr.2), 1973, 101p.

73/2 ‘Mens, mens’. In: Mensen over de mens. Plenter, J.D. en E. Pruim (red.),

Baarn: Ten Have, 1973, 89-94.

73/3 ‘Christen zijn in de sociale en politieke werkelijkheid van vandaag’.

In: Kerk aan het werk. Boers, Th.M. e.a. (red.), Amsterdam: Agon / Elsevier, 1973, 112-154.

73/4 ‘Ook de god van het christendom gaat af’. In: Voorlopig 5e jrg. (1973) nr.1, 33-35.

73/5 ‘Miskotte leert ons lezen’. In: Trouw 10 maart 1973.

73/6 ‘Denken is veranderen’. In: Voorlopig 5e jrg. (1973) nr.12, 393-395.

73/7 ‘Advent als appèl’. In: Hervormd Nederland 29e jrg. (1973) nr.49, 5.

73/8 ‘Advent als appèl (slot): geen nest, geen hol’. In: Hervormd Nederland 29e jrg. (1973) nr.50, 5.

 

1974

74/1 ‘Orthodoxie positief en negatief’. In: Voorlopig 6e jrg. (1974) nr.4, 133-138.

74/2 ‘Als wij nu nog over de reformatie spreken’. In: Woord en Dienst 23e jrg. (1974) nr.19, 322.

74/3 ‘Krijgskunde van de bevrijding’. In: Voorlopig 6e jrg. (1974) nr.12, 374-378.

74/4 ‘Inleiding’. In: In de Waagschaal.3e (nwe) jrg.1974 nr. 12,19. (Renate Rotscheid-van Bemmel:

‘De wereld is niet aan zich zelf prijsgegeven’).

 

1975

75/1 Het lied van de Mensenzoon: studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.

Baarn: Wereldvenster, 1975, 186p.

75/2 ‘De apocalypse van de Naam: de locus de novissimus bij K.H. Miskotte en H. Berkhof’.

In: Miskotte, K.H., De weg der verwachting. Met bijdragen van F.H. Breukelman, K.A. Deurloo, G.H. ter Schegget en R. Zuurmond. Baarn: Ten Have, 1975, 51-58.

75/3 ‘Adhaesie aan de Naam’. In: Miskotte, K.H., De weg der verwachting. Met bijdragen van F.H. Breukelman, K.A. Deurloo, G.H. ter Schegget en R. Zuurmond. Baarn: Ten Have, 1975, 82-92.

75/4 ‘Is een christen géén atheïst?’. In: Tijdschrift voor Documentatie van en Bezinning op het Christelijk Onderwijs 2e jrg. (1975) nr.3, 3-7.[ook in: Eltheto, zie 75/7]

75/5 ‘Brief aus Holland betr. die Gefangenen von Breda’. In: Junge Kirche 36e jrg. (1975) nr.4, 227.

75/6 ‘Gods zaak: de mens’. In: Wending 30e jrg. (1975) nr.9, 463-472.

[Boekbespreking: E. Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende.

Bloemendaal: Nelissen, 1973].

75/7 ‘Is een christen géén atheïst?’ In: Eltheto (1975) nr.50/51, 104-106.

[ook in: Tijdschrift voor Documentatie van en Bezinning op het Christelijk Onderwijs, zie 75/4]

75/8 ‘Dit is leven uit de kracht van de opstanding’. In: Trouw 8 december 1975.

[Boekbespreking: E. Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende.

Bloemendaal: Nelissen, 1973]

 

1976

76/1 ‘Volkstaal op de kansel’. In: Trouw 14 februari 1976.

76/2 ‘Het charisma der waakzaamheid’. In: Voorlopig 8e jrg. (1976) nr.4, 114-117.

76/3 ‘Zo vader zo zoon: over het ouderlijk gezag in de Bijbel’.

In: Jeugd en Samenleving 6e jrg. (1976) nr.5, 381-392.

76/4 ‘Een gegeven paard…’. In: Voorlopig 8e jrg. (1976) nr.5, 145-151.

76/5 Kroon, K.H. en G.H. ter Schegget, ‘Miskotte: Giraf onder de predikers’. In: Trouw 1 september 1976.

76/6 ‘Kornelis Heiko Miskotte ter gedachtenis’. In: Voorlopig 8e jrg. (1976) nr.10, 304-305.

76/7 ‘Het gezicht van de meester: ter gedachtenis aan Kornelis Heiko Miskotte, 23.9.1894 – 31.8.1976. In: Wending 31e jrg. (1976) nr.9, 479-485.

1977

77/1 Kernwoorden bij Marx. Baarn: Ten Have, 1977, 207p.

77/2 ‘Ernst Bloch – ter gedachtenis’. In: Opstand 4e jrg. (1977) nr.5, 30-31.

77/3 ‘De heilzame storing: Karl Barths actualiteit, vooral in de ethiek’.

In: Wending 32e jrg. (1977) nr.1, 6-16.

77/4 ‘Christendom is geen betere waar. In: Hervormd Nederland 33e jrg. (1977) nr.19, 5.

[reactie op: H. Kuitert, Wat is geloven?: structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken. Baarn: Ten Have, 1977].

77/5 ‘De toorn der hoop’. In: In de Waagschaal 6e (nwe) jrg. (1977) nr.7, 4-8.

[Boekbespreking: R.G. van Roon, Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel.

Kampen: Kok, 1977. Dissertatie, handelseditie].

77/6 ‘Het laatste woord is nog niet gesproken’. In: Voorlopig 9e jrg. (1977) nr.11, 332-336.

77/7 ‘De messias Jezus, herder der schare’. In: Hervormd Utrecht, 33e jrg. (1977) nr.26, 12-14.

77/8 ‘Christen zijn in de sociale en politieke werkelijkheid van vandaag’. In: Bours, Th. M. (red.) Kerk aan het werk. Een leerstofpakket voor een eigentijdse fundamentele benadering van missionaire problemen. Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1977, 112-155..

 

1978

78/1 ‘Optimist zonder fanfare en geschal’. In: Voorlopig 10e jrg. (1978) nr.3, 97-103.

78/2 ‘Hoe de verstarring kan worden verbroken’. In: Hervormd Nederland 34e jrg. (1978) nr.12, 19.

78/3 ‘Karl Barth wou het socialisme niet dopen’. In: De Nieuwe Linie 33e jrg. (1978) nr.24, 13.

[n.a.v. Karl Barth, De Christen in de Maatschappij 1919. Lustrumuitgave van de NCSV, met een commentaar van F.W. Marquardt, Tambach Nú. Zeist : NCSV Woudschoten (Eltheto-Uitgave), 1978.]

78/4 ‘Achttien stellingen over de verzoening’. In: Bekirbenoe 20e jrg. (1978) nr.6, 2-6.

78/5 ‘Achttien stellingen over de verzoening (slot)’. In: Bekirbenoe 20e jrg. (1978) nr.7/8, 1-2.

78/6 ‘Economische elite ondermijnt haar eigen macht: kritische notities van een commissielid’.

In: De Nieuwe Linie 33e jrg. (1978) nr.30, 8-10.

78/7 ‘Een vis in het vuur: messianisme als uitdrukking van sociale onrust’.

In: De Nieuwe Linie 33e jrg. (1978) nr.47, 6.

[Boekbespreking: F. Sierksma, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken.

2e uitgebreide druk, Groningen: Konstapel, 1978].

78/8 ‘Helmut Gollwitzer een waarschuwer tegen fanatisme: bij de zeventigste verjaardag van een duits theoloog’. In: Hervormd Nederland 34e jrg. (1978) 51, 28-29.

78/9 ‘Zij zullen om mij heen zijn’. In: Voorlopig 10e jrg. (1978) nr. 12, 388-390.

 

1979

79/1 ‘Zwischen Religion und Terror: eine Meditation über das Samaritergleichnis (Lk.10:25-37)’.

In: Richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens: Helmut Gollwitzer zum 70. Geburtstag.

Baudis, A. e.a. (red.), München: Chr. Kaiser, 1978, 76-92.

79/2 De andere mogelijkheid: bijbelse theologie voor de kritische gemeente.

Baarn: Ten Have, 1979, 140p.

79/3 ‘Welzijnswerk, een recht’. In: Leren werken, werken leren.

Behrend, E. (red.), Driebergen: Academie de Horst, 1979, 25-28.

79/4 ‘Inleidend woord’. In: Kroon, K.H., Openbaring: hoofdstuk 1-11.

Kampen: Kok (Verklaring van een bijbelgedeelte) 1979, 5-7.

79/5 ‘Feestelijke bijeenkomst rond aanstekelijk theoloog: het Gollwitzer-seminarie in Berlijn’.

In: De Nieuwe Linie 34e jrg. (1979) nr.2, 13.

79/6 [Boekbespreking] ‘Karl Barths houding tegenover nazisme en communisme: bij een biografie’.

In: De Nieuwe Linie 34e jrg. (1979) nr.13, 17-18.

[Boekbespreking: E. Busch, Karl Barth: aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nijkerk: Callenbach, 1978].

79/7 ‘De kritiek’van de geschiedenis: over Labuschagne, Barth en de historische kritiek.

In: In de Waagschaal 7e (nwe) jrg. (1979) nr. 23, 9 – 12.

 

1980

80/1 ‘Wat houdt nieuwe levensstijl in? Enkele kritische notities’. In: Andel, C.P. van, e.a. (red.) Practische Theologie: een bundel opstellen over plaats en praktijk van de christelijke gemeente, aangeboden aan prof. dr P.J. Roscam Abbink bij zijn afscheid als hoogleraar te Groningen

‘s-Gravenhage: Boekencentrum, 1980, 191-206.

80/2 [Boekbespreking] ‘Soms komt een woord tussen jou en je eigen …: bij ‘Gaan waar geen weg is’ van Huub Oosterhuis’. In: De Nieuwe Linie 34e / 35e jrg. (1979 / 1980) nr51/52 / 1, 37 en 39.

[Boekbespreking: H. Oosterhuis, Gaan waar geen weg is. Baarn: Ambo, 1979].

80/3 ‘Een hartverwarmende man’. In: De Nieuwe Linie 35e jrg. (1980) nr.11, 2.

[in memoriam dr J.J. Buskes].

80/4 ‘Een aanslag op Brecht: Oosthoek zet Moeder Courage op z’n kop’.

In: De Nieuwe Linie 35e jrg. (1980) nr.22, 11.

80/5 ‘Sartre als imago vanuit politiek-ethisch gezichtspunt’. In: Wending 35e jrg. (1980) nr.9, 492-500.

80/6 ‘Een blauwe plek’. In: De Nieuwe Linie 35e jrg. (1980) nr.51/52/53, 12. [voorpublicatie van Indachtig, zie 81/2].

 

1981 81/1 ‘Pleidooi voor de monogamie’. In: Gezond Gezin. Maandblad over relatie en sexualiteit 20e jrg (1981), nr. 1, 3-6.

81/2 Theologie en Ideologie: een aanzet tot verantwoordelijk theologiseren onder vervreemdende maatschappelijke verhoudingen. Baarn: Ten Have, 1981, 237p.

81/3 Indachtig: herinneringen en schetsen. Baarn: Ten Have, 1981, 91p.

81/4 ‘Voorbij de skepsis: theologische kanttekeningen bij de wijsgerige skepsis in de ethiek’.

In: Vlegels op de dorsvloer: feestbundel voor Thomas Naastepad.

Elshout, C. e.a. (red.), Kampen: Kok, 1981, 169-187.

81/5 ‘Sartre, het geweten en de vrijheid’. In: Van doem en hoop: theologen tegen doemdenken.

Doelman, J. (red.), Voorburg: Protestantse Stichting tot Bevordering van

Het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, 1981, 18-25.

81/6 ‘Nawoord’. In: Kroon, K.H., Openbaring: hoofdstuk 12-22.

Kampen: Kok (Verklaring van een bijbelgedeelte), 1981, 181-182.

81/7 ‘Heersende moraal ontmaskerd: de Driestuiverroman van Bertold Brecht’.

In: De Nieuwe Linie 36e jrg. (1981) 31/32, 21-22.

81/8 ‘Het hart van de Messias’. In: In de Waagschaal 10e jrg (1981) nr. 19, 16-17. (uit: Indachtig, zie 81/2, 69-71)

81/9 ‘Ethische vragen van en aan het maatschappelijk protest’. In: Wending 36e jrg (1981) nr. 4, 256-266.

81/10 ‘Wij zijn het zelf die de bevrijding in de weg staan. Miskotte, een theoloog zonder oplossingen’. In: Hervormd Nederland … jrg (1981) nr. …, 11.

[Boekbespreking van: Kruijf, G.G. de, Heiden, jood en christen; een studie over de theologie van K.H. Miskotte. Baarn: Ten Have, 1981

 

1982

82/1 ‘Gustav Landauer, anarchist, atheist, mysticus’. In: In de Waagschaal 11e (nwe) jrg. (1982) nr.6, 172 -179.

82/2 Het gebed als hart van de ethiek: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 17 september 1982. Leiden: Brill / Universitaire Pers, 1982, 37p.

82/3 [Terugblik op de periode Curacao 1958-1963] In: Jubeljaar in de Passaat: uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Emmakerk wijkgemeente van de Verenigde Protestantse gemeente te Curacao. Buiren, R.E.R. van, en P.P. Saraber (red.), Aruba Antillen: VAD NV, 1982, 73-75.

82/4 ‘Het lichaam van de Messias als gemeente: harmoniedenken of dienst der verzoening’. In: Jubeljaar in de Passaat: uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Emmakerk wijkgemeente van de Verenigde Protestantse gemeente te Curacao.

Buiren, R.E.R. van, en P.P. Saraber (red.), Aruba Antillen: VAD NV, 1982, 108-123.

82/5 Theologie na het nazisme’. In: Wending 37e jrg. (1982) nr.2, 152-154.

82/6 ‘Ik kan me voorstellen dat jongeren veel zorgen over ons hebben’. In: Voorlopig 14e jrg. (1982) nr.3, 95-100.

82/7 ‘De menselijke conditie’. In: Werkschrift voor leerhuis en liturgie 2e jrg. (1982) nr. 6, 12-17.

82/8 Vermoord om de waarheid’. In: Voorlopig 14e jrg. (1982) nr.5, 163-166.

82/9 ‘Marx en de theologie: over Kuiterts kritiek op mijn ideologieboek’.

In : Voorlopig 14e jrg. (1982) nr.5, 176 – 184.

82/10 ‘Help ons, Bert’. In: Voorlopig 14e jrg. (1982) nr.12, 373-375.

82/11 ‘Bidden is eisen van medezeggenschap’. In: Hervormd Nederland 38e jrg. (1982) nr. …., 10.

 

1983 83/1 ‘Voorwoord’. In: Andel, C.P. van, Jodenhaat en Jodenangst: over meer dan twintig jaar antisemitisme. Amersfoort/Voorburg: De Horsting & Protestantse Stichting Lectuurvorming, 1983, 7-9. 83/2 ‘Overweging’. In: Geen plek om het hoofd neer te leggen: Israël en de Palestijnen, theologische verheldering van een politiek probleem. Werkgroep van theologen (red.),

Baarn: Ten Have, 1983, 18-20.

83/3 ‘De sleutel tot Tenach’. In: Geen plek om het hoofd neer te leggen: Israël en de Palestijnen, theologische verheldering van een politiek probleem.

Werkgroep van theologen (red.), Baarn: Ten Have, 1983, 49-60.

83/4 ‘Het gewaagde lied’. In: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 4e jrg. (1983) nr.1, 181-183.

83/5 [Stellingen voor het Ojec Forum, 26 oktober 1982 ‘Van vooroordelen tot coëxistentie’]

In: Bekirbenoe 25e jrg. (1983) nr.1, 2-3.

83/6 ‘Marx gedenken’. In: Voorlopig 15e jrg. (1983) nr.3, 100-101.

83/7 ‘Pasen zonder religieuse bluf’. In: Hervormd Nederland 39e jrg. (1983) nr.13, 20-21.

83/8 ‘Theologie Amsterdam: goed voor kerk en samenleving’. In: De Volkskrant 22 juni 1983.

83/9 ‘De synagoge lijkt meer op de Messias dan de kerk’.

In: Hervormd Nederland 39e jrg. (1983) nr.39, 24-27.

83/10 ‘Gods droom beweegt de geschiedenis’. In: Voorlopig 15e jrg. (1983) nr.11, 340-341.

83/11 ‘De Godservaring van een Godloze: een theologisch-kritische overweging’.

In: Kosmos + Oekumene 17e jrg. (1983) nr.9/10, 318-323.[ook in: Via Via, zie 84/3]

83/12 ‘Dominee K.H. Kroon, 1904-1983, ter gedachtenis’.

In: Voorlopig 15e jrg. (1983) nr.12, 393-394.

83/13 ‘Arend van Leeuwen en Karl Barth’. In: Eltheto (1983) nr.69, 57-65.

83/14 ‘Handen af van theologische faculteiten’. In: Trouw, 14 mei 1983

 

1984

84/1 ‘Woord ter introductie’. In: Wigmans, C.M., Onderwijs en bevrijding.

Dissertatie, handelsuitgave, Kampen: Kok, 1984.

84/2 ‘Miskotte, inspirator, voortrekker’. In: De bijbel maakt school: een Amsterdamse weg in de exegese. Deurloo, K.A. en R. Zuurmond (red.), Baarn: Ten Have, 1984, 83-91.

84/3 ‘Hoe brandend is welke kwestie?’

In: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 4e jrg. (1984) nr.3, 35-39.

84/4 ‘De Godservaring van een Godloze: een theologisch-kritische overweging’.

In: Via Via 15e jrg. (1984) nr.6, 11-16. [ook in: Kosmos + Oekumene, zie 83/11]

84/5 ‘Verantwoordelijkheid of schuld?

‘In: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 4e jrg. (1984) nr.5, 47-48.

84/6 ‘Waar draait het om?’. In: In de Waagschaal 13e (nwe) jrg. (1984) nr.8, 247-250.

[Themanummer Kernbewapening en Navo-strategie].

84/7 ‘Zonnebloemen’. In: Voorlopig 26e jrg. (1984) nr.6, 197-198.

84/8 ‘Ethiek en politieke beslissing’. In: Woord en Dienst 33e jrg. (1984) nr.18, 310-311.

84/9 [Boekbespreking] ‘Macht over de macht: een beschouwing naar aanleidingvan Hans Jonas’ Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation’.

In: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 5e jrg. (1984) nr.2/3, 42-59.

[Boekbespreking: H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1979]

84/10 ‘Autonomie of bevrijding; over twee manieren van ethiek bedrijven’.

In: Voorlopig 16e jrg. (1984) nr.11, 374-378.

84/11 ‘Twee manieren van ethiek bedrijven’. In: Voorlopig 16e jrg. (1984) nr. 11, 374-379.

84/12 ‘Een antwoord’. In: Wending, 39e jrg. (1984), nr. 4, 252-254.

 

1985

85/1 Het moreel van de gemeente: essays over de ethiek van Paulus, volgens Romeinen 12 en 13.

Baarn: Ten Have, 1985, 104p.

85/2 ‘Autonomie en bevrijding: ver twee vormen van ethiek en hun verhouding’.

In: Grensgebieden: opstellen over theologie en cultuur, aangeboden aan prof. dr. G. van Leeuwen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. Binsbergen, F.G. van, e.a. (red.), Kampen: Kok, 1985, 55-65.

85/3 ‘Alleen in de vakanties was hij als een jonge hond’.

In: Het glazen huis: gesprekken met domineeskinderen.

Dresselhuys, C. en K. de Leeuw (red.), Baarn: Bosch en Keuning, 1985, 35-51.

85/4 ‘Overwegingen rondom burgerlijke ongehoorzaamheid’.

In: Rondom het Woord 27e jrg. (1985) nr.1, 30-35.

85/5 ‘Ter gedachtenis Prof.dr. Smelik, 1900-1985’. In: Woord en Dienst 34e jrg. (1985) nr.7, 133.

85/6 ‘Stellingen over burgerlijke ongehoorzaamheid’. In: Voorlopig 17e jrg. (1985) nr.7, 240.

85/7 ‘Christelijke ethiek en de milieuvraag’. In: In de waagschaal 14e (nwe) jrg. (1985) nr. 9, 264 – 272.

85/8 ‘Suïcide ligt niet voor de hand’. In: Woord en Dienst 34e jrg. (1985) nr.19, 408.

[Boekbespreking: W. den Toom, De laatste stap: bijbels-ethische notities bij vragen rondom suïcide. Den Haag: Boekencentrum, 1985].

85/9 ‘Het kloppend hart van de samenleving’. In: Trouw 1 november 1985.

[discussie over de kerk en de moderne samenleving]

85/10 ‘Het einde van alle vervreemdende religie’. In: Hervormd Nederland 41e jrg. (1985) nr.51, 38-39.

85/11 ‘Zur Bekanntschaft’. In: Dialektische Theologie 1e jrg. (1985) nr. 1, 4-12.

85/12 ‘De gemeente als kern van mondigheid’. In: De lege kerk een grote zorg. Jong, Bert de (red.), Trouw Kwartet bv 1985, 91-93.

 

1986

86/1 ‘Antwoord op Mady Thung is: bijbels realisme’. In: Trouw 8 januari 1986.

[discussie over de kerk en de moderne samenleving]

86/2 ‘Christologie und Jesusbild’ in: Dialektische Theologie 2e jrg. (1986) jrg 2 nr. 1, 7-10.

86/3 ‘De gemeente en haar civiele courage’. In: Woord en Dienst 35e jrg. (1986) nr.2, 25-26.

86/4 ‘Een tent voor trekkers: over de christelijke gemeente’. In: Karl Barth: een theologisch portret. Beumer, J.J. en G.H. ter Schegget (red.), Baarn: Ten Have, 1986, 20-37.

86/5 ‘Theologische vragen aan Dr A. v.d. Beek’. In: Nogmaals: Waarom?: artikelen over en reakties op het gelijknamige boek van Dr. A. v.d. Beek over lijden, schuld en God. Heering, J.P. e.a. (red.), Nijkerk: Callenbach (Leidse Lezingen), 1986, 19-28.

86/6 [Boekbespreking] In: Nederlands Theologisch Tijdschrift 40e jrg. (1986) nr.3, 254-255.

[Nimda Schelhaas, De politieke theologie van Helmut Gollwitzer: van Luther tot Marx.

Kampen: Kok, 1984]

86/7 ‘In alle naïviteit op de goede weg’. In: Democratie als werkwoord: bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Erik Behrend als algemeen directeur van de Sociale Akademie De Horst. Reckman, P. en R.G. van Roon (red.), Driebergen: Academie de Horst, 1986, 63-64.

86/8 ‘Futurum en Adventus’. In: Verslag van de conferentie ‘wegbereiders naar de weg van morgen’. Driebergen: Kerk en Wereld, 1986, 28-43.

 

1987

87/1 ‘Israel, de wortel der gemeente: over K.H. Miskotte en het gesprek met Israel’.

In: Té-èf 16e jrg. (1987) nr.3, 34-37. [tijdschrift van de Theologische Faculteit te Leiden]

87/2 ‘Een kleine respons’. In: In de Waagschaal 15e (nwe) jrg. (1987) nr. 20, 657 – 659.

(antwoord aan: N.C. Smit, ‘Het dilemma’. In: idem, 652 – 656)

87/3 ‘Luther en de moderne tweeslachtigheid’. In: Voorlopig 19e jrg. (1987) nr.5, 154-158.

 

1988

88/1 Volmacht in onmacht: over de roeping van de christelijke gemeente in de politiek.

Baarn: Ten Have, 1988, 348 p.

88/2 ‘Het maatschappelijk kader van de theologie’. In: ‘In welk kader’. Over veronderstellingen in de theologie: een bundel studies onder auspicieën van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie in de Nederlandse Hervormde Kerk. ‘s-Gravenhage: Boekencentrum, 1988, 41-94.

88/3 ‘Jezus’ roepstem. Lucas 5:1-11′. In: Het verhaal te doen: preken over het evangelie van Lucas. Boxtel/Brugge: Katholieke Bijbelstichting/Tabor, 1988, 50-53.

88/4 ‘Ten geleide’. In: Herik, J. v.d., Een voorganger over Israël: ds K.H. Kroon, voortrekker bij het gesprek tussen de Synagoge en de Kerk. 2e geheel herziene druk, Kampen: Kok, 1988, 7-8.

88/5 ‘Arts en utopie’. In: Tussen begrijpen en ingrijpen: opstellen aangeboden aan Gerard Schiethart bij zijn afscheid van het Huisartsen Instituut VU op 27 januari 1989.

Schiethart, D. en M. Schiethart (red.), Amsterdam: in eigen beheer, 1988, 71-73.

88/6 ‘Troost en protest: Allan Boesak over de apocalyps’.

In: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 8e jrg. (1988) nr.4, 48.

[Boekbespreking: A. Boesak, Troost en protest. Baarn: Ten Have, 1987].

88/7 ‘Laat de kerk maar wat sektarischer worden: de christelijke gemeente en de politiek’.

In: Hervormd Nederland 44e jrg. (1988) nr.8, 30-32.

88/8 ‘Wie weit ist der Lichtkreis und das Kreuz?’. In: Dialektische Theologie 4e jrg. (1988) nr. 1, 7-11.

 

1989

89/1 ‘Gods heil en Caesars pax: over Marcus 12, vers 13-17 (par.)’. In: Geloof dat te denken geeft: opstellen aangeboden aan Prof. dr. H.M. Kuitert. Gäbler, K.U. e.a. (red.), Baarn: Ten Have, 1989, 211-220.

89/2 ‘Meerder dan ons hart’. In: Als de hemel de aarde raakt: spiritualiteit en mystiek, ervaringen.

Beumer, J.J. (red.), Baarn: Ten Have, 1989, 97-108.

89/3 ‘Die innere Erfahrung der Welt: Versuch über ‘bevinding’ bei K.H. Miskotte’.

In: Zeitschrift für dialektische Theologie 5e jrg. (1989) nr.1, 37-64.

89/4 ”Heer, herinner U de namen..’.Gezang 273′. Met A. Eikelboom in: Eredienstvaardig 5e jrg. (1989) nr. 3, 118-120.

89/5 ‘Enkele gedachten over christelijke ethiek en secularisatie’. In: Besten, A.C. den e.a. (red.) Het nodige overbodige, opgedragen aan W.G.Overbosch ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag Kampen: Kok 1989, 121-126.

 

1990

90/1 ‘Gerechtigheid in de bijbelse toonaard: het recht der armen’. In: Wetenschap in spe.

Jong, J. de, en K. Kuyvenhoven (red.), Hengelo: Smit van 1876, 1990, 53-57.

90/2 ‘Een pastor vol charme en esprit: in memoriam prof. F.O van Gennep’. In: Trouw 10 januari 1991.

90/3 ‘In memoriam Prof Dr. F.O. van Gennep’. In: Mare 13e jrg. (1990) nr.25, 11.

90/4 ‘Achter de muur vandaan’. In: Hervormd Nederland 46e jrg. (1990) nr.10, 22-23.

90/5 ‘Absoluut personalisme is vrijzwevende intellectualiteit’. In: Tijd en taak 88e jrg. (1990) nr.6, 1-3.

90/6 ‘De kracht der opstanding’. In: Hervormd Utrecht 45e jrg. (1990) nr.22, 384-385.

90/7 ‘De moord te boven; christenen geloven niet aan de opstanding, maar in de Opgestane’.

In: Hervormd Nederland 46e jrg. (1990) nr.15, 20-21.

90/8 ‘Een boek als gevecht’.

In: Voorlopig 22e jrg. (1990) nr.4, 8-10.

(bijlage in Hervormd Nederland 46e jrg. (1990) nr.17). [Boekbespreking: R. Reeling Brouwer, Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Den Haag: Boekencentrum, 1988]

90/9 ‘Onsterfelijkheid of opstanding’. In: Bekirbenoe 32e jrg. (1990) nr.7/8, 2-5.

90/10 ‘Tegen de verveling’. In: Hervormd Nederland 46e jrg. (1990) nr.35, 18-20.

90/11 ‘Kapitalisme staat haaks op democratie’. In: Hervormd Nederland 46e jrg. (1990) nr.43, 21.

90/12 ‘Losmaken uit de religie’. In: Vlugschrift 1e jrg. (1990) nr.2, 13.

90/13 ‘Geloof in de Naam eist een radicale zelfanalyse’. In: Trouw 18 december 1990.

[Boekbespreking: Bevrijdingstheologie: vormen en varianten.

Beumer, J.J. (red.), Baarn: Ten Have, 1990].

90/14 ‘Met verve en fleur in dienst: terugdenkend aan Ted’. In: In de Waagschaal 18e (nwe) jrg. (1990) nr.20, 620-621.

 

1991

91/1 Het innigst engagement: het Onze Vader als zucht. Baarn: Ten Have, 1991, 128 p.

91/2 ‘De bevinding bij K.H. Miskotte’. In: Horen en zien: opstellen over de theologie van K.H. Miskotte. Knijff, H.W. de, en G.W. Neven (red.), Kampen: Kok, 1991, 43-69.

91/3 ‘Gedachtenis’. In: De gelijkenis van de verloren Vader: beschouwingen over Van Genneps boek ‘de Terugkeer van de verloren Vader’.

Heering, J.P. e.a. (red.), Nijkerk: Callenbach (Leidse lezingen), 1991, 27-38.

91/4 ‘De gemeente voor de wereld’. In: Nergenshuizen: verhalen en utopieën voor de gemeente, discussies met Dr R.G. van Roon. Bonsen, J. e.a. (red.), Gorinchem: Narratio, 1991, 58-63.

91/5 ‘Inleiding’. In: Harst, P van der , Kerk steeds opnieuw: vragen aan kerk en zending vanuit een pastoraal experiment in Nicaragua.. Oegstgeest: Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, 1991, 9-12.

91/6 ‘De opstanding moet lichamelijk blijven’. In: Hervormd Nederland 47e jrg. (1991) nr.45, 24-25.

91/7 ‘Het onze vader als zucht’. In: Maandbericht van Groot Zuid, nr. 87 (1991), 1-4.

 

1992

92/1 ‘Het verhaal in de ethiek’. In: Context: ordeningen voor het lezen, leren en vieren van de bijbelse verhalen in kerk, school en gezin 1992-1995.

Monshouwer, D., en C.M. Wigmans (red.), Amsterdam: uitgave NZV, 1992, 15-16.

92/2 [Bij het gedicht ‘Voor H. Roland Holst’ van Ida Gerhardt].

In: Trouw 2 januari 1992

92/3 Recht op gemeente: de betekenis van joodse denkers voor mijn ethiek. Kampen: Kok (Verkenning en Bezinning), 1992, 103 p.

92/4 Zachtmoedig leven: meditaties over de eerste brief van Petrus. Baarn: Ten Have, 1992, 68 p.

92/5 ‘Liefde en gerechtigheid’. In: Zucht naar vrijheid. Ter Schegget doordacht. Feestbundel voor G.H. ter Schegget. Beek, A. van de, M. den Dulk en G.H. de Kruiff (red.), Baarn, Ten Have, 1992, 25-36.

92/6 ‘Zondag 31 januari. Lucas 11: 1, 2’. In: Postille 1992-1993 (1992) nr. 44, 45.

‘Zondag 7 februari. Matteus 6: 10’. In: idem, 47.

‘Zondag 14 februari. Matteus 6: 11’. In: idem, 49.

‘Zondag 21 februari. Matteus 6: 13’. In: idem, 52.

92/7 ‘Miskotte leert ons lezen’. In: Miskotte, K.H. Bijbels abc. Baarn: Ten Have, 1992, 197-200.

 

1993

93/1 ‘Een joodse knecht, zonder macht, enkele christologische notities’. In: Buelens, Elly, W.G.Overbosch en J.W. Schulte Nordholt (red.) Dienstbaar doch dichterlijk: liber amicorum voor Ad den Beten. Brasschaat: Buitink, 1993, 247-253.

93/2 ‘De ideologie van de vrede’. In: Kerk en Vrede 48e jrg. (1993), 4-5.

 

1994

94/1 ‘Over de weg naar de vrede’. In: Kerk en Vrede 49e jrg. (1994), nr. 1, 12-14.

94/2 ‘The remains of the day’. In: In de Waagschaal 23e (nwe) jrg. (1994) nr. 8, 5-8.

 

1995

95/1 Vrijheid door gehoorzaamheid. Over de Tien Woorden voor onze tijd. Baarn: Ten Have, 1995, 193 p.

95/2 ‘Indachtig KHM’. In: Kornelis Heiko Miskotte (1894 – 1976), brug tussen cultuur en theologie. 1995, 11 – 20.

95/3 ‘Effie Briest’. In: In de Waagschaal 24 (nwe) (1995) nr. 9, 273 – 276.

95/4 ‘Is lijden mooi? (over David Vogel)’. In : In de Waagschaal 24 (nwj) (1995), nr.16, 486 – 488.

95/5 ‘Het evangelie in de postmodernistische tijd’. In: In vuur en vlam, teksten symposium t.g.v. ambtsjubileum Kees Meijer 1995. Haarlem: uitgave in eigen beheer, 2002, 4-9 .

95/6 ‘Paulus’. In: Interpretatie. Tijdschrift voor bijbelse theologie 3e jrg. (1995) nr. 3, 31-32.

[Artikelbespreking: Jankowski, G. ‘Das messianische Experiment. Paulus an die Philipper’. In: Texte & Kontexte Nr. 62/63 17e jrg. (1994) nr. 2-3, 1-117.]

95/7 ‘Exorcisme. Over Garcia Marquez Over de liefde en andere duivels’. In: In de Waagschaal 23e (nwe) jrg. (1995) nr. 4, 14-16.

95/8 ‘Hoe verder met de theologie’. In: Interpretatie. Tijdschrift voor bijbelse theologie 3e jrg. (1995)

nr. 6, 18-19

 

1996

96/1 ‘Usus triplex legis (I)’. In: In de Waagschaal 25e (nwe) jrg. (1996) nr. 2, 16-20.

96/2 ‘Usus triplex legis (II)’. In: In de Waagschaal 25e (nwe) jrg. (1996) nr. 3, 5-7.

96/3 ‘De profetische roep’. In: Kernvraag 27e jrg. (1996) nr. 109, 49-53.

96/4 ‘Inleiding’. In: Messiaanse volharding, preken van K.H. Kroon over Hebreeën 11 en 12 bewerkt en ingeleid door G.H. ter Schegget. Baarn: Ten Have, 1996, 7-9.

96/5 ‘Kerk en Christenen’. In: Inter. Tijdschrif voor Vrede 4e jrg. (1996) nr. 4, 22-23.

96/6 ‘Kritische notities bij de werktekst van Graz’. In: Inter. Tijdschrift voor de vrede 4e jrg. (1996) nr. 4, 8-23.

96/7 ‘Theologie van de verzoening’. In: Kerk en Vrede 51e jrg. (1996) nr.5,16-17.

96/8 ‘De christelijke gemeente als minderheidsgroep in een geseculariseerde maatschappij’. In: Deurloo, K.A. e.a. (red.) Rozpravy-Samenspraak. Herspice Tjechië: Vydal Eman (Bibliotheca Bohemica Batavica)1996/1997, 77-94.

96/9 ‘Vrede en recht – een visioen’. In: Voorlopig 28e jrg. (1996) nr. 11, ….

96/10 [Zonder titel]. In: Om het levende Woord.. Bijbels-theologische en dogmatische serie nr. 6. Kampen: Kok (1996), p. 141-142.

[Boekbespreking: Sar, H.C. van der, Verborgen eenvoud. De hermeneutische functie van de godsleer in de theologie van K.H. Miskotte (dissertatie). Kampen: Kok, 1995]

 

1997

97/1 ‘Woord en ervaring’. In: Vaarwel. Hervormde koers onder secretarisgeneraal Karel Blei. Zoetermeer: Boekencentrum 1997, 95-103.

97/2 ‘Einführung in K.H. Miskotte Biblisches ABC. Wider das unbiblische Bibellesen’. In: Die Deutsche Bibliothek 1997, 5-9.

97/3 ‘Nur die Liebe hört nie auf. Politische Gerechtigkeit braucht starke Fundamente’. In:

Evangelische Kommentare, jan 1997, 42-43.

97/4 ‘Hart en ziel voor Europa’. In: Kerk en Vrede 52e jrg. (1997) nr. 1, 4-5.

97/5 ‘Gemeente voor de wereld’. In: De Open Poort 77e jrg. (1997) nr. 9, 3-5.

97/6 ‘Voorloper in verzet tegen discriminatie. In memoriam dr C.P. van Andel’. In: Fries Dagblad 5 november 1997.

97/7 ‘Kritiek en Mystiek’. In: In de Waagschaal, 26e (nwe) jrg. (1997) nr. 14, 22-26.

 

1998

98/1 ‘Het was Miskotte uiteindelijk om een scheiding der geesten te doen’. In: Trouw 9 januari 1998

98/2 ‘Veertig jaar Bijbelsociëteit: een greep uit de geschiedenis’. In: Venema en Kouijzer (red.) Veertig jaar Tenach en Evangelie. Delft: Eburon 1998, 11-24.

98/3 ‘Onsterfelijkheid of opstanding’. In: Venema en Kouijzer (red.) Veertig jaar Tenach en Evangelie. Delft: Eburon 1998, 60-66.

98/4 ‘Zou dat wel tot Hem doordringen?’ In: Verduyn, Marijke De grote woorden voorbij. Delft: Meinema 1998, 8-16.

98/5 ‘Een uitgesproken mening. Geloof in normen en waarden is onzin’. In: Kunst en Wetenschap 7e jrg. (1998) nr. 4, 20.

 

1999

99/1 De menslievendheid van God; gedachten over de verzoening. Baarn: Ten Have, 1999, 158p.

99/2 ‘Kuitert’. In: Trouw 10 juli 1999

99/3 ‘Beslissende ogenblikken’. In: Katern VIII, cultureel jaarboek. Kampen: Kok, 1999, 49-51.

99/4 ‘De relevantie van Marx’. In: Filosofie en Praktijk 20e jrg. (1999) nr.2, 77-86.

99/5 ‘De weg van Jezus’. In: Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede. Gorinchem: Narratio 1999, 19-27.

99/6 ‘Miskottes biblisches Alephbetisirung’. In: Lehning, Hanna en Joachim Lip-Walter, Matthias Loerbroks en Rien van der Vegt Wendung nach Jerusalem. Friedrich-Wilhelm Marquards Theologie in Gespräch Gütersloh: Chr.Kaiser/Gütersloher Verlagshaus 1999, 87-97.

99/7 ‘Kiemcel van gewetensvorming’. In: Kerk en Vrede 44e jrg. (1999) nr. 9, 8-10.

99/8 ‘Miskottes biblisches Alephbetisierung.’ In: Wendung nach Jerusalem. Friedrich-Wilhelm Marquardts Theologie im Gespräch’. Red. Lehning, Hanna, Joachim Lip-Walther, Matthias Loerbroks und Rien van der Vegt. Güttersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 1999, 87-97.

99/9 ‘Martin Buber als uitlegger van de chassidische boodschap’. In: Het Friese leerhuis Drachten 1999, 7-10 en 11-16.

99/10 ‘Wie durft nog te reppen van gerechtigheid. Honderd jaar Buskes’. In: Trouw, 15 september 1999.

99/11 ‘De relevantie van Marx’. In: Filosofie en Praktijk (1999)

99/12 ‘De weg van Jezus’. In: Dijk, Paul van, Herman Noordegraaf en Greetje Witte-Rang (red.) Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede. Een bundel opstellen ter gelgenheid van het afscheid van Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede. Gorinchem: Narratio, 1999, 19-27.

99/13 ‘Religieus gedoe rond millenniumprobleem verlamt’. In: Trouw …. 1999

 

2000

00/1 ‘Spijt’. In: Trouw 4 februari 2000 [ingezonden brief]

00/2 ‘Medeweten met God’. In: De open Poort 80e jrg. (2000) nr.6, 3-7.

00/3 ‘De grote woorden voorbij’. In: Maandbrief voor leerhuis en liturgie 5e jrg. (2000) nr.1, 4-6.

00/4 ‘Weg met de zuilen’. In: Centraal Weekblad 48e jrg. (2000) nr.19, 8.

00/5 ‘Barth is vast de allergrootste, maar Miskotte begreep ons’. In: Trouw, februari 2000.

00/6 ‘Voorbij de christelijke organisatie’. In: Centraal Weekblad, 48e jrg. (2000) nr. 19, 8.

 

2001

01/1 Een hart onder de riem. Over de bergrede. Baarn: Ten Have, 2001, 240p.

01/2 ‘De illusie van het eeuwen durende toneelspel. De gemeente tussen enthousiasme en scepticisme’. In: Als het doek valt. Kerk in perspectief. Baarn: Ten Have (Serie Om het levende woord, deel 11) 2001, 27-35.

 

2002

02/1 ‘Voor God spelen’. In: Tijdschrift voor Diergeneeskunde (2002) nr. 9, 289-294.

2011

11/1 Over menselijkheid en vrijheid. Gorinchem: Narratio, 2011, 68 p.

BIJLAGE: INTERVIEWS; GESPREKKEN EN RADIO-UITZENDINGEN

1967

67a Rianne Peeters, ‘Interview met ds G.H. ter Schegget’. In: Reprise (15 juni 1967)

 

1968

68a I. Pauka-Redelaar, ‘Ds Ter Schegget en het Auschwitz- comité’. In: Immes (1968) nr.2, 9-11.

 

1970

70a A. van Duyn, ‘Een verbod is levensgevaarlijk’. In: Blauwdruk 11e jrg. (1970) nr.57, 11-15.

70b Henja Schneider, ‘De kerk, de religieuze vlag op de modderschuit van de maatschappij: een gesprek met ds Ter Schegget’. In: De Groene Amsterdammer 94e jrg. (1970) nr.30, 5.

 

1972

72a V.P.R.O.- radio (dagopening). In: Deze dag (1972), 9 oktober (nr.4844), 16 oktober (nr. 4845), 23 oktober (nr. 4848), 30 oktober (nr.4849), 6 november (nr.4858), 13 november (nr.4871), 20 november (nr.4868), 27 november (nr.4869), 4 december (nr.4882), 11 december (nr.4880).

[n.a.v. ‘Geschichten vom Herrn Keuner’. In: Bertolt Brecht, Gesammelte Werke 12. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1967, 375-415]

72b Rik Valkenburg,, ‘In gesprek met Doctor G.H. ter Schegget’. In: …. (20juli 1972), 7.

72c Rik Valkenburg, ‘Tijd van kerkelijke instituties voorbij’. In: Fries Dagblad (29 juli 1972), 11.

 

1973

73a V.P.R.O.- radio (dagopening). In: Deze dag (1973), 8 januari (nr.4890).

[n.a.v. ‘Geschichten vom Herrn Keuner’. In: Bertolt Brecht, Gesammelte Werke 12. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1967, 375-415]

73b Sam Janse en Piet de Jong, ‘Interview met Dr G.H. ter Schegget’. In: Decivitate, 23e jrg. (1973) nr. 6, 26-28.

 

1975

75a Rex Brico, ‘Kan een christen marxist zijn?’. In: Elseviers Magazine 31e jrg. (1975) nr.44, 32-45.

 

1978

78a Bert van Duyn en Kees Waagmeester, ‘Gesprek met een man des aanstoots’.

In: Hervormd Nederland 34e jrg. (1978) nr.11, 3-4.

78b Rouke van der Hoek, ‘Links moet herders leveren die de weg weten’.

In: De Groene Amsterdammer 102e jrg. (1978) nr.15, 5.

78c Gerard van den Boomen, ‘De bijbel is in de kern een proletenverhaal’.

In: De Nieuwe Linie 33e jrg. (1978) nr.17, 8-10

78d F.G. de Ruiter, ‘Ter Schegget: “Van mij is een spookbeeld gemaakt” ‘.

In: NRC Handelsblad 16 juni 1978.

78e Aldert Schipper, ‘Soms kleine glaasjes, soms grote, soms schenk ik hele emmers’.

In: Trouw 31 december 1978.

 

1981

81a Hans Maarten van den Brink, ‘Een marxistisch theoloog? Dat is horribel. Je kunt Marx voor het karretje van de theologen spannen: Ter Schegget over geloof, politiek en wetenschap’.

In: Mare 5e jrg. (1981) nr.15, 3.[ook in: Uittocht, zie 82a]

81b Richard Auwerda, ‘Wie de armen zijn maakt een filosoof niet uit of de kerk, dat doen de armen zelf: dominee Bert ter Schegget, “marxistisch theoloog” ‘. In: De Volkskrant 19 december 1981.

 

1982

82a Hans Maarten van den Brink, ‘Bert ter Schegget: basisgemeenten moeten niet buiten de kerk gaan staan’. In: Uittocht (1982) nr.1, 20. [Ook in: Mare, zie 81a]

 

1983

83a René ’t Sas, ‘Bert ter Schegget over Heiko Miskotte: Hij was getrouwd met de theologie, maar de literatuur was zijn maîtresse’. In: Hervormd Nederland 39e jrg. (1983) nr.7, 10-11.

83b Nico Versluis, ‘Leidse studentenekklesia in gesprek met Bert ter Schegget’.

In: Uittocht (1983) nr.5, 16-17.

 

1984

84a Trudy Klijn, ‘Waar ligt de ketterij, bij mij of daar in Rome?: een gesprek tussen Schillebeeckx en Ter Schegget’. In: Hervormd Nederland 4oe jrg. (1984) nr.42, 12-15.

84b Ed Olivier, ‘Christus kàn niet aan de zijde van de machthebbers staan: bevrijdingstheologie, een niet te stuiten rivier’. In: Haagsche Courant 15 december 1984.

1988

88a Herman Noordergraaf en Piet Posthuma, ‘Politiek is niet alles, maar wel cruciaal’.

In: Kerk en Vrede 43e jrg. (1988) nr.1, 6-8.

 

1989

89a Hans Simonse, ‘Marathon-interview’. VPRO – radio, 11 augustus 1989. [alleen op cassette]

89b Ivon Deden, ‘Ik ben al voor een goed deel atheist. Theoloog Ter Schegget stelt alle dogma’s ter discussie’.In: Mare 12e jrg. (1989) nr.28, 9-10.

89c Ton Krijnen, ‘Christenen moeten eens ophouden zich te schamen’.

In: De Tijd 15e jrg. (1989) nr.25, 28-31.

89d Maarten Brakema, ‘Bert ter Schegget over de vredesgemeente: ‘De kerk is geen ark tegen de ondergang”. In: Hervormd Nederland 45e jrg. (1989) nr. 44, 36.

 

1990

90a Hanke Helms en Peter Bergwerff, ‘Het atheïsme van Bert ter Schegget en zijn affiniteit met de bonders’. In: Kerk. Wekelijks magazine met informatie uit de christelijke wereld 1e jrg. (1990) nr.29, 8-11.

90b Wim Schrijver, ‘Er valt zaken te doen voor de hervormden: hoogleraren Leertouwer en Ter Schegget in discussie over een kerkelijke universiteit’. In: Leidsch Dagblad 9 juni 1990.

 

1992p

92a Cokky van Limpt, ‘Ter Schegget: nog steeds liefde voor Marx’. In: Trouw 12 september 1992.

92b Peter van de Beek, ‘Ik bedrijf geen theologie van de pruillip’. In: Mare (blad van de Universiteit van Leiden) …e jrg. nr. …..h5>

 

1997

97a Marijke Verduyn, ‘Dwaze hoop’. In: Trouw 22 november 1997.

 

2000

00a Ikon-Radio (uitzending over Mozes) In: De eigen zinnigheid (2000) 6 februari 2000.

 

2002

00a Huub Oosterhuis en Rinse Reeling Brouwer, ‘Stem die de stilte niet breekt. Bert ter Schegget over het hart van de gemeente: geloof en gebed. Een inleiding en een gesprek’. In: Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 9e jrg. (2002) nr. 4, 19-24.