Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014

Waarde vrienden, vriendinnen, belangstellenden,

Ons laatste nieuws dateert alweer uit 2013. Hoogste tijd dus u bij te praten over de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de plannen voor de komende tijd.

Middag tegen cynisme

In het najaar organiseerden wij, als vervolg op onze ‘Toogdagen’, in samenwerking met De Nieuwe Liefde, een middag tegen cynisme. Het was een geanimeerde bijeenkomst, waar Gabriel van den Brink het thema belichtte vanuit sociologisch perspectief en Frank Ploum  het onderwerp vanuit theologisch oogpunt behandelde. Zijn referaat kunt u op onze website vinden, evenals het openingswoord van Elfriede ter Schegget. waarin zij het thema speels introduceert. Zoals gebruikelijk waren er ook weer muzikale intermezzo’s. Dit keer verzorgd door Anna ter Schegget (zang) en Marga Wijker (piano).

Samenwerking met De Nieuwe Liefde

De samenwerking met De Nieuwe Liefde is van beide kanten zo goed bevallen dat  gezamenlijk besloten is deze voort te zetten. Daarbij is gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus, waarbij het ene jaar onze stichting een thema kiest op het snijvlak van geloof en samenleving, waarover, in navolging van de ‘Toogdagen’, een symposium wordt georganiseerd. Terwijl in het andere jaar een theologische studiemiddag plaats vindt, waarop, ook aan de hand van een thema, de theologie van Ter Schegget centraal staat. Beide evenementen worden samen met en op locatie van De Nieuwe Liefde georganiseerd. Deze samenwerking biedt onze doelstelling, het bewaren en present stellen van de intellectuele nalatenschap van Ter Schegget, inhoudelijk en randvoorwaardelijk een wat breder podium, waarvoor wij De Nieuwe Liefde zeer erkentelijk zijn.

Theologische studiemiddag

De eerste theologische studiemiddag is op dinsdag 4 november van 13.30 tot 16.45 in De Nieuwe Liefde en zal gaan over Emancipatie en bevrijdingstheologie. Deze theologie richt zich op het collectief. Ook bij Ter Schegget gaat het om de bevrijding en emancipatie van groepen: rechtelozen, armen en onderdrukten. Wat houdt de bevrijdingstheologie van Ter Schegget precies in en wat kunnen wij van zijn theologie in deze geïndividualiseerde tijd, die zich vooral richt op de persoonlijke bevrijding en emancipatie, leren?

Alex van Heusden leidt deze middag het thema inhoudelijk in, terwijl Evert Jan de Wijer en Wilken Veen met twee korte betogen de discussie zullen ‘aanzwengelen’. Een uitnodiging met programma ontvangt u later dit najaar.  

Archief

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij opgetogen Greetje Witte – Rang bereid te hebben gevonden het archief te ordenen en deed zij zelf verslag van haar werkzaamheden. Inmiddels is zij met haar werk in een afrondende fase. Het was een groot karwei, monnikenwerk, maar het resultaat mag er zijn. Daarmee heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van de doelstelling van onze stichting. Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is dan ook de bedoeling in het voorjaar van 2015 het archief bij een feestelijke gelegenheid officieel te presenteren. Het plan staat nog in de steigers, maar rekent u alvast maar op een uitnodiging.

Website

Sinds september 2014 heeft onze stichting een nieuwe website. Deze is gemakkelijker te onderhouden dan de website die door Bert Schoneveld werd bijgewerkt. Na een oproep via de e-mail meldde Leo Feijten zich als vrijwilliger om de nieuwe website vorm te geven. We zijn beide heren veel dank verschuldigd. Nu kan de secretaris de website grotendeels zelf onderhouden. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat alle boeken van Bert ter Schegget integraal op de website staan. Ook worden teksten van actuele inleidingen over Ter Schegget op de website gepubliceerd. De volgende fase is het publiceren van een aantal preken die Bert heeft gehouden en die Greetje heeft ontsloten en geordend in het kader van de archiefwerkzaamheden. We hebben geconstateerd dat de website enkele honderden keren per maand wordt bekeken. We zijn daar zeer tevreden over.

Financiën

Het saldo van onze stichting is ontstaan uit giften. Het bestuur is zich daar zeer van bewust en gaat niet lichtzinnig om met het geld.  Iedereen die werk doet voor de stichting, doet dat vrijwillig. In een enkel geval is het wel nodig om een onkostenvergoeding te betalen. Onze activiteiten, zoals het per post versturen van nieuwsbrieven, het laten scannen van de boeken t.b.v. de website, het organiseren van bijeenkomsten, brengen kosten met zich mee. Per september 2014 bedraagt het saldo van de G.H. Ter Schegget stichting € 3.228,53. In het afgelopen jaar (september 2013 – september 2014) is er € 445,00 aan donaties binnengekomen en € 2.922,97 uitgegeven. Dit betekent dat het saldo aardig begint te slinken. We hebben daarom zeker opnieuw behoefte aan kleine of grotere  donaties. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat uw gift – onder voorwaarden – aftrekbaar is voor  de belasting. Het rekeningnummer van de G.H. ter Schegget Stichting is NL91INGB0005112319.

Bestuur en Comité van Aanbeveling

In de vroege zomer van dit jaar namen wij met een etentje, een uitspatting die wij ons nooit eerder hadden veroorloofd, afscheid van onze voorzitter, Herman Noordegraaf, onze penningmeester Bert de Groot en onze eerste secretaris Jaap Jonker. Zij hadden alle drie hun twee ambtstermijnen van vier jaar vervuld. Herman Noordegraaf, voorzitter vanaf het eerste uur, blijft gelukkig nog in zicht. Hij is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling. Wilken Veen volgt hem op als voorzitter van het bestuur. Jaap Jonker, medeoprichter van onze stichting, was als secretaris al opgevolgd door Renata Rotscheid en heeft nu ook afscheid genomen als algemeen bestuurslid. Nieuwkomers in het bestuur zijn Evert Jan de Wijer en Lies Ruiter. Evert Jan is predikant van de Thomaskerk en was eerder bij onze stichting betrokken als lid van het Comité van Aanbeveling. Lies Ruiter is docente geschiedenis, inmiddels met pensioen. Zij was altijd al een trouwe bezoeker en vrijwilligster van onze bijeenkomsten en komt nu het bestuur versterken.

We ontmoeten u graag op één van onze volgende bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,
Wilken Veen, Elfriede ter Schegget, Evert Jan de Wijer, Lies Ruiter, Renata Rotscheid.

 

Geef een reactie