N I E U W S B R I E F 2 0 0 9

Aan vrienden en belangstellenden van de G.H. ter Schegget Stichting

Waarde vrienden,

In 2007, het eerste jaar van het bestaan van onze stichting, organiseerden we mede de presentatie van het door Wilken Veen geschreven boekje “De zachtmoedige revolutie in de theologie van G.H. ter Schegget”, hielden we ter gelegenheid van het tachtigste geboortejaar van Ter Schegget een symposium met als thema “Is een andere wereld mogelijk? Ter Schegget en verder”, openden een website en verzorgden we de heruitgave van zijn vier laatste toespraken. Deze heruitgave “Over menselijkheid en vrijheid” is nog te bestellen door 10 euro over te maken op rekening 5112319, onder vermelding van “heruitgave”. Er is nog een kleine voorraad. U kunt onze website bezoeken door  www.ghterscheggetstichting.nl in te toetsen.

2008 stond in het teken van het ontwikkelen van nieuwe en bestaande activiteiten. Zo zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om tegen geringe kosten het archief te ordenen en geschikt te maken voor overdracht aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden. In overleg met een ter zake kundige vriend van de Stichting is besloten hiervoor instituten te benaderen die opleidingen verzorgen tot archivaris met de vraag of deze activiteit zou passen in het kader van een stage of afstudeerproject. Wanneer dit van start kan gaan hangt niet alleen af van het welslagen van onze aanpak, maar ook van de werkzaamheden van de biograaf, dr. E.D.J. de Jongh, die tijdelijk stukken aan het archief onttrekt en er tegelijkertijd ook stukken voor genereert. Daarnaast krijgen wij zo nu en dan  schenkingen in de vorm van bandopnames, een brief, foto of prive-archief, die wij aan het archief kunnen toevoegen. Alle schenkers daarvoor hartelijk dank. Mocht u zelf een document aan het archief ter beschikking willen stellen, dan houden wij ons graag aanbevolen.

Dick de Jongh vordert gestaag met het schrijven aan de biografie. Inmiddels telt zijn manuscript al tegen de vierhonderd bladzijden. Desgevraagd laat hij ons het volgende over zijn werkzaamheden weten:

  “Het zal velen van u bekend zijn dat ik na mijn biografieen van dominee Buskes en professor Hannes de Graaf, al enige jaren werk aan een biografie van Bert ter Schegget. Voor de eerstgenoemde boeken heb ik vijf jaar nodig gehad. Alle tekenen wijzen erop dat dit nu opnieuw gaat lukken. Medio 2005 ben ik aan dit karwei begonnen: 104 interviews, het nodige archiefwerk en literatuurstudie vormden de basis. Het schrijven is nu zover gevorderd dat ik hoop en verwacht het boek in de tweede helft van het volgend jaar te kunnen presenteren – bij leven en welzijn. De reacties van ad hoc meelezers zijn bemoedigend. Zij worden gevraagd om hun kennis van specifieke onderwerpen, zoals “Curacao”, “Breukelman” of “Naastepad”. Met vertrouwen zal ik straks het gehele werk aan mijn “algemene” meelezers voorleggen. Zoals ook bij de voorgaande studies het geval was, is het een vreugde te mogen werken aan mijn levensverhaal van Bert ter Schegget.”

Voor de uitgave van het boek is 7000 euro nodig. De stichting gaat De Jongh ondersteunen bij het vergaren van dit bedrag. Een deel van het bedrag hebben wij via schenkingen al binnen. Door het aanschrijven van fondsen hopen wij het resterende bedrag van ongeveer 5000 euro te kunnen binnenhalen. Dat is geen eenvoudige opgave. Mocht u ervaring of suggesties hebben die ons daarbij behulpzaam zouden kunnen zijn dan horen wij dat graag.

In zijn laatste dagen richtte Bert ter Schegget zich tot rand- en buitenkerkelijke veertigers met vragen over wat ons mensen hier op aarde bindt, met welk perspectief wij leven, wat ons beweegt, waar wij troost vinden en hoe wij ons staande houden in een wereld vol onrecht, honger en ellende. Hij wilde daar een boek over schrijven, maar zover is het niet gekomen. In samenwerking met “Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie” heeft de stichting zijn project weer opgepakt. De door Ter Schegget opgestelde vragenlijst wordt opnieuw in brede kring verspreid met de bedoeling dat daar een publicatie en/of gesprekskringen uit voortkomen. Wilken Veen en Elfriede ter Schegget dragen het project, dat de titel “Op gehoorsafstand” draagt. Als u aan het project zou willen deelnemen of geinteresseerd bent in de vragenlijst kunt u zich bij hen melden (e_terschegget@hotmail.com).

Dit jaar, waarschijnlijk in het najaar, organiseren wij een vriendendag rond het werk van Ter Schegget. Deze “Toogdag”, waarvan wij een traditie willen maken, zal gaan over de vraag welke betekenis heeft of kan het eschatologisch perspectief bij Ter Schegget nog hebben in een samenleving waarin een dergelijk collectief ervaren perspectief lijkt te ontbreken? Het is onze nadrukkelijke bedoeling dat niet de theologie van Ter Schegget op zich centraal zal staan, maar de verbinding daarvan met de maatschappelijke actualiteit. Veel ruimte voor discussie dus. Bij voorkeur in kleinere groepjes, ingeleid door sprekers van zowel theologische als niet-theologische huize. Wij hebben al een lijstje namen, maar ook uw ideeen voor de invulling van deze toogdag zijn van harte welkom, evenals uw aanwezigheid op de dag zelf natuurlijk. Wij hopen t.z.t. ook nieuwe belangstellenden te mogen begroeten. Zodra de datum bekend is hoort u het.

Rest ons nog u een heel voorspoedig en gezond 2009 toe te wensen.

Met hartelijke groet,

H. Noordegraaf, voorzitter.