Nieuwsbrief voorjaar 2016

            G H  t e r  S c h e g g e t  S t i c h t i n g
Secretariaat: Nieuwe Uilenburgerstraat 3M, 1011 LM, Amsterdam.
Website:
www.ghterschegget.nl E-mail: info@ghterschegget.nl
Rekeningnr.
NL91 INGB 0005 1123 19 t.n.v G H ter Schegget Stichting, Amsterdam

                 NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016  

Waarde vrienden en vriendinnen,

Hoewel u in 2015 van ons geen nieuwsbrief ontving, was het wel een vruchtbaar jaar voor onze stichting. Alle reden dus daarop terug te kijken en een blik te werpen op onze plannen voor het komende jaar.

 Terugblik op activiteiten

In samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit (HDC) en de PthU vond op 16 april 2015 de presentatie van het archief van Ter Schegget plaats. Een hoogtepunt in ons bestaan, omdat hiermee de belangrijkste doelstelling van de G.H. ter Schegget Stichting is bereikt. Het was een zeer geanimeerde middag met presentaties van Greetje Witte-Rang, die het archief ordende, Hans Seijlhouwer, archivaris bij het HDC en Rinse Reeling Brouwer, bijzonder hoogleraar aan de PthU namens de Miskotte Stichting en Breukelman Stichting. Ook werd bij deze gelegenheid het boekje ‘Zoet is het licht’ met tien niet eerder uitgegeven preken van Ter Schegget gepresenteerd. Greetje Witte-Rang, aan wie het boekje als dank voor haar werk als archivaris is opgedragen, nam, uit handen van Wilken Veen het eerste exemplaar in ontvangst.

In samenwerking met De Nieuwe Liefde (Centrum voor studie, bezinning en debat) organiseerden we in november 2014 en december 2015 twee studiemiddagen. De eerste rond het thema Emancipatie en bevrijdingstheologie, de tweede over Gerechtigheid en geweld. Beide keren met als dagvoorzitter Dick Boer. Alex van Heusden, als religiewetenschapper verbonden aan De Nieuwe Liefde, leidde beide thema’s vanuit bijbels theologisch en historisch perspectief in. Zijn colleges, want zo kunnen zijn bijdragen zondermeer genoemd worden, zijn terug te vinden op onze website. Wilken Veen, Evert Jan de Wijer en Bram Grandia waren de andere sprekers. Met name de laatste daagde zijn gehoor uit door scherp en kritisch te reflecteren op de theologie van Ter Schegget. Wilken Veen betrok het onderwerp Gerechtigheid en Geweld op het theologisch denken van zowel Bonhoeffer als Ter Schegget. Ook de teksten van deze sprekers zijn te vinden op onze website, evenals alle andere lezingen die de laatste jaren op onze bijeenkomsten zijn uitgesproken. We kijken tevreden terug op deze middagen, waar we steeds een vijftigtal bezoekers mochten verwelkomen. Toch blijft ons als bestuur de vraag bezighouden hoe we de theologie van Ter Schegget zo kunnen betrekken op de actualiteit van vandaag dat daaruit een levendig en verdiepend gesprek ontstaat met nieuwe inzichten. Uw suggesties om dat te verbeteren horen wij graag.

 Onze volgende bijeenkomst

Op vrijdag 9 december aanstaande organiseren we, wederom in samenwerking met De Nieuwe Liefde, een discussiemiddag over de vraag waarom we er niet in slagen het vluchtelingenprobleem humaan op te lossen. Welke politieke en economische oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen en wat kunnen we daar aan doen?  We zien deze middag als een vervolg op onze bijeenkomst in december 2015, waarbij dit keer echter de niet de referaten, maar de discussie en de actualiteit centraal staan. Het theologisch perspectief is het laatste hoofdstuk van Ter Schegget’s boek ‘Volmacht in onmacht’, dat voor deze gelegenheid in verkorte vorm beschikbaar zal zijn om voorafgaand aan de bijeenkomst te lezen.

 Website K.H.Kroon

De G.H. ter Schegget Stichting nam bij haar oprichting een fonds in beheer dat oorspronkelijk was opgericht om het posthuum uitgegeven boekje ‘Messiaanse volharding’ met preken van Kleijs Kroon te bekostigen. Van dat geld is nu, in overleg met de erven, een website gebouwd www.kleijskroon.nl waarop, naast het al genoemde ‘Messiaanse Volharding’,  werken te lezen zijn met aansprekende titels als: ‘Iemand had twee zonen’, ‘Kroon op de kansel’ en ‘Geen plek om het hoofd neer te leggen’.  Annelien Kisch-Kroon schreef een tekst over de betekenis van haar vader voor haar werk in Israël.

Nu er een website is, willen we ook door het organiseren van een klein symposium aandacht vragen voor het theologische werk van Kleijs Kroon. Een datum is nog niet bekend, maar volgens planning zal dit in 2017 plaatsvinden.

Op beide sites verschijnen regelmatig nieuwe teksten. Belangrijke recent geplaatste teksten op de Ter Schegget-website zijn: “Het maatschappelijk kader van de theologie” enHet gebed als hart van de ethiek”, rede bij aanvaarding kerkelijk hoogleraarschap RU Leiden. Vrijwel alle uitgaven waarvan de teksten op de websites verschijnen, zijn niet meer verkrijgbaar en men zal ze op andere plekken niet meer gemakkelijk onder ogen kunnen krijgen. De moeite dus om in de gaten te houden!

 Financiën

Van gulle gevers ontvangen wij jaarlijks ongeveer 1000 euro. Daarnaast genieten wij gastvrijheid bij De Nieuwe Liefde en heeft Greetje Witte-Rang tegen een schamele onkostenvergoeding het archief geordend.  Desondanks hebben wij in financieel opzicht nog ‘nauwelijks vlees op de botten’. Fondswerving heeft niets opgeleverd, omdat onze activiteiten buiten de doelstellingen hiervan vallen. En hoewel wij beseffen dat er in deze tijd heel wat noodlijdender goede doelen zijn, maken wij u er toch op attent dat ook wij van uitsluitend uw gift afhankelijk zijn.

 Bestuur

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Wilken Veen is nog altijd voorzitter, Renata Rotscheid secretaris/penningmeester en onze vrouw achter de websites. Lies Ruiter en Evert Jan de Wijer zijn algemeen lid van het bestuur en Elfriede ter Schegget is lid namens de familie.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur,
Elfriede ter Schegget