Nieuwsbrief december 2019

NIEUWSBRIEF G.H. TER SCHEGGET STICHTING, december 2019
Geachte vrienden en belangstellenden,

Met deze nieuwsbrief wenst het bestuur van de G.H. ter Schegget Stichting u een goed 2020 en informeren we u over de plannen voor het komende jaar.
Nog een dag en het jaar 2019 is ten einde. We maken ons zorgen over wat het komende jaar, en de verdere toekomst, ons zal brengen. De aard van die zorgen is u ongetwijfeld bekend: opwarming en uitputting van de aarde, groter wordende kloof tussen rijk en arm, steeds meer mensen die oorlogsgeweld, inhumane regimes en armoede proberen te ontvluchten, verharding van de arbeidsverhoudingen. Problemen die merendeels worden veroorzaakt door een economie waarin winstmaximalisatie het leidende principe is; een principe waaraan ook de politiek in de westerse wereld zich ondergeschikt maakt, althans niet bij machte is om er iets aan te doen.

Bert ter Schegget leerde ons over Marx. Marx was aanwezig in zijn theologische werk: “Marx is daar gerecipieerd als de eerste filosofische en wetenschappelijke denker die zijn werk geheel en al, ook naar inhoud en methode, bewust door de solidariteit met de proletarische klasse liet bepalen, Marx dus als denker, die wij als partijgangers der armen niet mogen passeren.” (G.H. ter Schegget: “Kernwoorden bij Marx”, blz. 9)
We vragen we ons af of Marx ons nog iets te zeggen heeft over de problemen waar we thans mee geconfronteerd worden. Als we het kapitalistisch systeem aanwijzen als veroorzaker van veel van de genoemde problemen, kunnen we niet om het denken van Marx heen. Tegelijk zien we dat de werkelijkheid in veel opzichten sinds de tijd van Marx complexer is geworden. En we horen de stemmen die zeggen dat het kapitalisme ten einde loopt, met name omdat dit systeem niet bij machte is om het tij te keren. Als dat het geval is, wat is dan het perspectief?

We zijn bezig met de voorbereiding van een studiedag over dit thema, te houden in het najaar van 2020.

We hopen u daar te ontmoeten.|
Het bestuur van de G.H. ter Schegget Stichting

Zie voor Kernwoorden bij Marx: “boeken en teksten online”,en http://www.ghterschegget.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bert-over-Marx-1999-1.pdf.

Donaties blijven welkom: NL69 TRIO 0338 9405 61 t.n.v. GH ter Schegget Stichting